Auto Draft

Auto Draft

Ես եկեղեցու դեմ ոչինչ չունեմ այնքան ժամանակ, մինչև այն չի միջամտում Աստծո գործերին:

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.