Auto Draft

Auto Draft

«Չի կարող լինել խաղաղություն ազգերի միջև առանց կրոնների միջև խաղաղության և չի կարող լինել խաղաղություն կրոնների միջև առանց երկխոսության»

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.